Eiendomsutvikling og byggherrerådgivning

Byggherrer med lite intern kapasitet eller kompetanse på byggeprosjekter, vil ofte ha behov for bistand fra en byggherrerådgiver eller prosjektleder for å gjennomføre et bygge- eller anleggsprosjekt på en god måte. For dem som ikke jevnlig gjennomfører bygge- og anleggsprosjekter med egen organisasjon, vil det lønne seg å leie inn en byggherrerådgiver allerede i de første fasene.

Tjenester

 • Byggeteknisk støtte for byggherre og arkitekt under eiendomsutvikling
 • Etablering og styring av miniprosjekteringsgruppe, forprosjekt ofte bestående av arkitekt, byggherre og evt entreprenør
 • Befaring for ombygginger og restaureringer 
 • Generell vurdering av bygningsmasse
 • Vurdering av eksisterende konstruksjoner og bæresystemer, også i sammenheng med endring/ ombygging av arealer
 • Vurdering av evt bygningsmessige skader og forslag til tiltak (feks setningsskader, uønskede riss/ sprekker i betong etc)
 • Oppsporing og gjennomgang av gamle konstruksjonstegninger (kommunale arkiv og tidligere utbyggere)
 • Digitalisering av gamle tegninger
 • Opptegning fra 2d til 3d
 • Oppmåling og tegning av eksisterende bygning
 • Arealberegning etter NS3940

Referanseprosjekt. Betongdimensjonering AS var engasjert for å vurdere bygningsmasse og konstruksjoner på et kombinert nærings- og boligbygg for ombygging. Det var ønskelig å beholde næringsarealene i første etasje og kjeller, men rive overliggende bygning og bygge nye boliger i to etasjer oppå. Bygget hadde vært utsatt for flere ombygginger gjennom årene, med uryddige og forskjellige byggemåter. Det var allerede brukt ressurser på oppmåling av bygg og arkitekt.

Befaring og gjennomgang av tegninger var utgangspunkt for en rapport utarbeidet av Betongdimensjonering AS. Ut av denne framkom ulike forslag til løsning som kort oppsummert handlet om hvor omfattende riving skulle bli for å få til en fornuftig ombygging. Byggherren gjorde på bakgrunn av rapport om på hele prosjektet. Byggherrerådgivningen gav i dette tilfellet gevinster på flere millioner kroner, i bedre utnyttede arealer og besparte kostander i ombygging av uegnet bygningsmasse. 

Gammel fabrikk. Eieren ønsker å bygge den om til boliger. Er bygningsmassen i god nok stand til dette? Hva med konstruksjonene? Er det verdt å engasjere arkitekt for å tegne ombyggingsforslag? Skader og generell tilstand? Er det bedre å rive bygget?

Gammel fabrikk. Eieren ønsker å bygge den om til boliger. Er bygningsmassen i god nok stand til dette? Hva med konstruksjonene? Er det verdt å engasjere arkitekt for å tegne ombyggingsforslag? Skader og generell tilstand? Er det bedre å rive bygget?

De første fasene i et prosjekt gjennomføres ofte før det er engasjert arkitekt og tekniske rådgivere. Byggherrerådgiveren vil i denne fasen bistå byggherren med opplegg for, og gjennomføring av de første viktige vurderinger av behovene for fremtidig bruk av bygget eller anlegget. Det kan være å gjøre bygningstekniske vurderinger av en ønsket ombygging, eller deltakelse i idéfase ved prosjektstart.